פרסומי קול קורא

מדור זה מתעדכן במידע על קול קורא בתוקף
 

קולות קוראים לפרויקטים

הגשת הצעות לביצוע פרויקטים באמצעות ו/או בהשתתפות ו/או במימון קק"ל

הזמנה להגשת בקשה להיכרות עם אתרי ויערות קק"ל בחודשים אפריל-יוני 2020

לאור הנחיות משרד הבריאות ובשל נגיף הקורונה ההליך הנ"ל מושהה, האירועים נשוא הליך זה, לא יתקיימו ולא תימסרנה תשובות כלשהן למשתתפים. כל זאת עד לפרסום הודעה אחרת.
(תאריך פרסום באינטרנט: 25.2.2020)
 

קול קורא – שימוש בקרקעות חברת הימנותא להקמת מתקני ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות

מציעים העונים על הדרישות המפורטות במסמכי הקול קורא מוזמנים לשלוח הצעות מתאריך 2.6.2016.
(תאריך פרסום באינטרנט: 2.6.2016)
לתשומת לבכם: לקול קורא זה פורסמו מסמכים מעודכנים

קול קורא מס' קק/ 671/15 - איתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים

מציעים העונים על הדרישות המפורטות במסמכי הקול קורא מוזמנים לשלוח הצעות מתאריך 10.1.2016.
(תאריך פרסום באינטרנט: 7.1.2016)