מכרזים הימנותא

מכרז פומבי מס' מפ294/22 למתן שירותי מדידה לצורכי רישום עבור קק"ל, חברות קשורות וחברות הבנות שלה

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך מעודכן: 17.8.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 26.6.2022)

מכרזים לא פעילים של הימנותא